IRISH STANDARD
CAIGHDEÁN ÉIREANNACH

FINAL DRAFT/DRÉACHT DEIREANACH
IS 433:1996
1995-12-13

Descriptors: Data processing, information interchange, text processing, text communication, graphic characters, character sets, representation of characters, coded character sets, architecture.Tuairisceoirí: Próiseáil sonraí, malartú eolais, próiseáil téacs, cumarsáid, carachtair ghrafacha, tacair carachtar, léiriú carachtar, tacair chódaithe carachtar, dearadh.

Bilingual edition

Eagrán dátheangach

Information Technology - Irish 7-bit coded character sets

Teicneolaíocht Eolais - Tacair carachtar Éireannacha códaithe le 7 ngiotán

NOTE: THIS DRAFT IS SUBMITTED TO MEMBERS OF AGITS AS A FINAL DRAFT BY THE MEMBERS OF NSAI/AGITS/WG6.NÓTA: DRÉACHT É SEO ATÁ Á CHUR FAOI BHRÁID AGITS AG BAILL NSAI/AGITS/WG6, MAR DHRÉACHT DEIREANACH.

DECLARATION OF SPECIFICATION ENTITLED IRISH 7-BIT CODED CHARACTER SETS AS THE IRISH STANDARD SPECIFICATION FOR IRISH 7-BIT CODED CHARACTER SETS

FÓGRA SONRAÍOCHTA DAR TEIDEAL TACAIR CARACHTAR ÉIREANNACHA CÓDAITHE LE 7 nGIOTÁN MAR SHONRAÍOCHT CHAIGHDEÁNACH ÉIREANNACH DO THACAIR CARACHTAR ÉIREANNACHA CÓDAITHE LE 7 nGIOTÁN

Forfás, in exercise of the power conferred by section 20(3) of the Industrial Research and Standards Act, 1961 (No. 20 of 1961) and the Industrial Development Act, 1993 (No. 19 of 1993), and with the consent of the Minister for Enterprise and Employment, hereby declares as follows:Lena chumhacht faoi chuid 20(3) den Acht um Thaighde agus Caighdeáin Tionsclaíochta, 1961 (Uimh. 20 den bhliain 1961) agus den Acht um Fhorbairt Tionsclaíochta, 1993 (Uimh. 19 den bhliain 1993), agus le cead an Aire Fiontair agus Fostaíochta, fógraíonn Forfás:
1. This instrument may be cited as the Standard Specification (Irish 7-bit coded character sets) Declaration, 1996.1. Gur féidir tagairt a dhéanamh don ionstraim seo mar Fhógra Sonraíochta Caighdeánaí (Tacair carachtar Éireannacha códaithe le 7 ngiotán), 1996.
2. (1) The Specification set forth in the Schedule to this declaration is hereby declared to be the standard specification for Irish 7-bit coded character sets.2. (1) Go bhfógraítear an tSonraíocht a leagtar síos i Sceideal an Fhógra seo ina shonraíocht chaighdeánach do Thacair carachtar Éireannacha códaithe le 7 ngiotán.
(2) The said standard specification may be cited as Irish Standard 433:1996 or I.S. 433:1996. (2) Gur féidir an tsonraíocht chaighdeánach seo a lua mar Chaighdeán Éireannach 433:1996 nó I.S. 433:1996.
This Irish Standard was established by NSAI in one official bilingual version in Irish and English. Caighdeán Éireannach é seo a leagadh síos ag NSAI in aon eagrán dátheangach amháin, as Gaeilge agus i mBéarla.

NSAI


National Standards Authority of Ireland
Glasnevin, Dublin 9
Telephone: +353 1 807-3800
Telefax: +353 1 807-3838

NSAI


Údarás Náisiúnta Caighdeán na hÉireann
Glasnaíon, Baile Átha Cliath 9
Guthán: +353 1 807-3800
Facsa: +353 1 807-3838
©1996 NSAI
NO COPYING IN ANY FORM WITHOUT PERMISSION FROM NSAI
©1996 NSAI
COSC AR AN DOICIMÉAD A CHÓIPEÁIL AR BEALACH AR BITH GAN CEAD CHUIGE SIN Ó NSAI
Ref. No. I.S. 433 : 1996 € Price Code: EUimh. Tag. I.S. 433 : 1996 € Cód Praghas: E

Contents

Clár an Ábhair

ForewordRéamhrá

Specification

Sonraíocht

1 Scope1 Scóip
2 Normative references2 Tagairtí normadacha
3.1 The Irish 7-bit coded character set for English3.1 Tacar carachtar Éireannach 7 ngiotán an Bhéarla
3.2 National option character names3.2 Ainmneacha na gcarachtar roghnaithe náisiúnta
4.1 The Irish 7-bit coded character set for Irish Gaelic4.1 Tacar carachtar Éireannach 7 ngiotán Ghaeilge na hÉireann
4.2 National option character names4.2 Ainmneacha na gcarachtar roghnaithe náisiúnta
5 Invariant character names5 Ainmneacha na gcarachtar do-athraithe

Tables

Táblaí

1 The Irish 7-bit code table for English1 Tábla códála 7 ngiotán Éireannach an Bhéarla
2 The Irish 7-bit code table for Irish Gaelic2 Tábla códála 7 ngiotán Éireannach Ghaeilge na hÉireann

References

Tagairtí


Foreword

Réamhrá

This Irish Standard has been prepared by NSAI/AGITS/WG6. It is based on and, by exercising the options permitted, is fully in conformity with ISO/IEC 646:1991 Information technology - ISO 7-bit coded character set for information interchange.Caighdeán Éireannach é seo a cruthaíodh ag NSAI/AGITS/WG6. Baineadh leas as roghanna ceadaithe ISO/IEC 646:1991 Information technology - ISO 7-bit coded character set for information interchange, agus tá sé ag teacht go huile is go hiomlán leis an gcaighdeán sin.
Compliance with an Irish Standard does not of itself confer immunity from legal obligations. Ní leor ann féin, mar imdhíonadh ar oibleagáidí dlí, a bheith ag teacht le Caighdeán Éireannach.

Specification

Sonraíocht

1 Scope

1 Scóip

This Irish Standard specifies two Irish 7-bit coded character sets which are derived from the ISO 7-bit coded character set as described in ISO/IEC 646:1991.Sonraítear sa Chaighdeán Éireanneach seo dhá thacar carachtar, códaithe le 7 ngiotán, bunaithe ar an tacar códála carachtar códaithe le 7 ngiotán a leagtar síos faoi ISO/IEC 646:1991.
This standard specifies two character sets for general use in Ireland, including control characters, letters, digits, punctuation signs and other symbols, the coded representation of each character, and the acronyms for the control characters of the sets. The functional characteristics of the control characters of the sets are not specified here but are specified in ISO 6429:1988.Sonraítear sa chaighdeán seo dhá thacar carachtar atá le húsáid go coitianta in Éirinn, ina n-áirítear carachtair smachta, litreacha, digití, comharthaí poncaíochta agus síombailí eile, léiriú códaithe gach carachtair, agus aicrainmneacha do charachtair smachta na dtacar. Ní anseo, ach in ISO 6429:1988, a shonraítear tréithe feidhmiúla carachtar smachta na dtacar.
The character set for the English language is identical to that of BS 4730:1993. It may be used in monolingual English contexts, especially where there is a requirement for the special characters which are replaced in the Irish character set. The character set for the Irish Gaelic language is designed to be used for 7-bit encoding of Irish texts. It will also serve for English text, except where the special characters exclusive to the English set are required. The two character sets are primarily intended for the interchange of information, both nationally and internationally, between data processing systems and associated equipment, and for use in message transmission systems.Is ionann tacar carachtar an Bhéarla agus tacar carachtar BS 4370:1993. Tá sé oiriúnach lena úsáid i dtéacsanna lán-Bhéarla, go háirithe nuair is gá na carachtair speisialta nach bhfuil i dtacar carachtar na Gaeilge a úsáid. Is chun téacsanna Gaeilge a chódú le 7 ngiotán a cruthaíodh tacar carachtar seo Ghaeilge na hÉireann. Oireann sé díreach chomh maith céanna do théacsanna Béarla, ach amháin i gcás na gcarachtar speisialta sin nach mbaineann ach le tacar an Bhéarla. Chun eolas a mhalartú idir córais phróiseála sonraí agus trealamh cocheangailte ar ardáin náisiúnta agus ar ardáin idirnáisiúnta, a leagadh síos an dá chaighdeán seo, agus lena n-úsáid i gcórais ríomhphoist.
This standard makes provision for the direct representation of 128 characters, each represented by a 7-bit pattern, and provides facilities for code extension for use when their 128 characters are insufficient for a particular application. Sonraíonn an caighdeán seo léiriú lom 128 gcarachtar, códaithe i bpatrún 7 ngiotán, agus leagann síos bealaí le cur leis an gcód sin i gcásanna ar leith, nuair nach leor 128 gcarachtar chun na hoibre.
The code specified in this standard is fully in conformity with ISO/IEC 646:1991 by exercising the options permitted in that standard (see Subclause 8.3 of ISO/IEC 646:1991).Tá an cód atá á shonrú sa chaighdeán seo ag teacht go huile is go hiomlán le hISO/IEC 646:1991, agus é úsáid a bhaint as na roghanna ceadaithe sa chaighdeán sin (féach Fo-alt 8.3 in ISO/IEC 646:1991).
The font design of characters is not specified in this standard.Ní shonraítear sa chaighdeán seo dearadh chruth na gcarachtar i gclófhoirne.

2 Normative references

2 Tagairtí normadacha

This Part of IS 433 incorporates, by reference, provisions from specific editions of other publications. These normative references are cited at the appropriate points in the text and the publications are listed in the References below. Subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications apply to this Part of IS 433 only when incorporated in it by updating or revision.Glacann Cuid seo IS 433 isteach, i bhfoirm tagairtí, sonraí in eagráin áirithe de fhoilseacháin áirithe. Luaitear na tagairtí sin tríd síos tríd an téacs seo, de réir mar is cuí, agus tugtar liosta de na foilseacháin sin sa Tagairtí thíos. Má leasaítear ceann ar bith do na foilseacháin seo amach anseo, ní bheidh éifeacht ag an leasú sin ar an gCuid seo de chaighdeán IS 433 mura ndéantar é sin a leasú dá réir.

3.1 The Irish 7-bit coded character set for English

3.1 Tacar carachtar Éireannach 7 ngiotán an Bhéarla

The Irish 7-bit coded character set for English shall be given as in Table 1. Tá tacar códaithe carachtar Éireannach an Bhéarla de réir mar atá leagtha síos faoi Thábla 1 anseo.

3.2 National option character names

3.2 Ainmneacha na gcarachtar roghnaithe náisiúnta

The names of the characters selected under the national options under Subclause 8.3 of ISO/IEC 646:1991 are as follows:Seo leanas ainmneacha roghnaithe náisiúnta na gcarachtar faoi Fo-alt 8.3 de ISO/IEC 646:1991:
Bits
Giotáin
Hex
Sédh.
UCSNameAinm
2/32300A3POUND SIGNCOMHARTHA PUINT
2/4240024DOLLAR SIGNCOMHARTHA DOLLAIR
4/0400040COMMERCIAL ATCOMHARTHA TRÁDÁLACH AR
5/115B005BLEFT SQUARE BRACKETLÚIBÍN CEARNACH AR CLÉ
5/125C005CREVERSE SOLIDUSSOLADAS TUATHAIL
5/135D005DRIGHT SQUARE BRACKETLÚIBÍN CEARNACH AR DHEIS
5/145E005ECIRCUMFLEX ACCENTCUAIRÍN
6/0600060GRAVE ACCENTGRAIF
7/117B007BLEFT CURLY BRACKETLÚIBÍN CASTA AR CLÉ
7/127C007CVERTICAL LINELÍNE INGEARACH
7/137D007DRIGHT CURLY BRACKETLÚIBÍN CASTA AR DHEIS
7/147E007ETILDETIOLDA

4.1 The Irish 7-bit coded character set for Irish Gaelic

4.1 Tacar carachtar Éireannach 7 ngiotán Ghaeilge na hÉireann

The Irish 7-bit coded character set for Irish Gaelic shall be given as in Table 2.Tá tacar códaithe carachtar Éireannach Ghaeilge na hÉireann de réir mar atá leagtha síos faoi Thábla 2 anseo.

4.2 National option character names

4.2 Ainmneacha na gcarachtar roghnaithe náisiúnta

The names of the characters selected under the national options under Subclause 8.3 of ISO/IEC 646:1991 are as follows:Seo leanas ainmneacha roghnaithe náisiúnta na gcarachtar faoi Fo-alt 8.3 de ISO/IEC 646:1991:
Bits
Giotáin
Hex
Sédh.
UCSNameAinm
2/32300A3POUND SIGNCOMHARTHA PUINT
2/4240024DOLLAR SIGNCOMHARTHA DOLLAIR
4/04000D3LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTELITIR MHÓR LAIDINE O LE hAGÚID
5/115B00C9LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTELITIR MHÓR LAIDINE E LE hAGÚID
5/125C00CDLATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTELITIR MHÓR LAIDINE I LE hAGÚID
5/135D00DALATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTELITIR MHÓR LAIDINE U LE hAGÚID
5/145E00C1LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTELITIR MHÓR LAIDINE A LE hAGÚID
6/06000F3LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTELITIR BHEAG LAIDINE O LE hAGÚID
7/117B00E9LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTELITIR BHEAG LAIDINE E LE hAGÚID
7/127C00EDLATIN SMALL LETTER I WITH ACUTELITIR BHEAG LAIDINE I LE hAGÚID
7/137D00FALATIN SMALL LETTER U WITH ACUTELITIR BHEAG LAIDINE U LE hAGÚID
7/147E00E1LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTELITIR BHEAG LAIDINE A LE hAGÚID
NOTE: The use of backspace or carriage return, described in Clause 7 of ISO/IEC 646:1991 as a possible means to form composite graphic characters, is deprecated for both of these character sets.NÓTA: Ní mholtar, i gcás ceachtar den dá thacar carachtar seo, dul i muinín chúlspás nó aisfhilleadh carráiste a úsáid chun carachtair ghrafacha chomhdhéanta a chruthú, ainneoin go bhfuil cur síos air sin in Alt 7 de ISO/IEC 646:1991.

5 Invariant character names

5 Ainmneacha na gcarachtar do-athraithe

The names of the invariant characters of ISO/IEC 646:1991 are as follows:Seo leanas ainmneacha na gcarachtar de ISO/IEC 646:1991 atá do-athraithe:
Bits
Giotáin
Hex
Sédh.
UCSNameAinm
2/0200020SPACE (SP)SPÁS (SP)
2/1210021EXCLAMATION MARKCOMHARTHA UAILLBHREASA
2/2220022QUOTATION MARKCOMHARTHA ATHFHRIOTÁIL
2/5250025PERCENT SIGNCOMHARTHA CÉATADÁIN
2/6260026AMPERSANDCOMHARTHA AGUIS
2/7270027APOSTROPHEUASCHAMÓG
2/8280028LEFT PARENTHESISIDIRAISNÉIS AR CLÉ
2/9290029RIGHT PARENTHESISIDIRAISNÉIS AR DHEIS
2/102A002AASTERISKRÉILTÍN
2/112B002BPLUS SIGNCOMHARTHA MÓIDE
2/122C002CCOMMACAMÓG
2/132D002DHYPHEN-MINUSFLEISCÍN-LÚIDE
2/142E002EFULL STOPLÁNSTAD
2/152F002FSOLIDUSSOLADAS
3/0300030DIGIT ZERODIGIT A NÁID
3/1310031DIGIT ONEDIGIT A hAON
3/2320032DIGIT TWODIGIT A DÓ
3/3330033DIGIT THREEDIGIT A TRÍ
3/4340034DIGIT FOURDIGIT A CEATHAIR
3/5350035DIGIT FIVEDIGIT A CÚIG
3/6360036DIGIT SIXDIGIT A SÉ
3/7370037DIGIT SEVENDIGIT A SEACHT
3/8380038DIGIT EIGHTDIGIT A hOCHT
3/9390039DIGIT NINEDIGIT A NAOI
3/103A003ACOLONIDIRSTAD
3/113B003BSEMICOLONLEATHSTAD
3/123C003CLESS-THAN SIGNCOMHARTHA NÍOS LÚ
3/133D003DEQUALS SIGNCOMHARTHA COTHROMAIS
3/143E003EGREATER-THAN SIGNCOMHARTHA NÍOS MÓ
3/153F003FQUESTION MARKCOMHARTHA CEISTE
4/1410041LATIN CAPITAL LETTER ALITIR MHÓR LAIDINE A
4/2420042LATIN CAPITAL LETTER BLITIR MHÓR LAIDINE B
4/3430043LATIN CAPITAL LETTER CLITIR MHÓR LAIDINE C
4/4440044LATIN CAPITAL LETTER DLITIR MHÓR LAIDINE D
4/5450045LATIN CAPITAL LETTER ELITIR MHÓR LAIDINE E
4/6460046LATIN CAPITAL LETTER FLITIR MHÓR LAIDINE F
4/7470047LATIN CAPITAL LETTER GLITIR MHÓR LAIDINE G
4/8480048LATIN CAPITAL LETTER HLITIR MHÓR LAIDINE H
4/9490049LATIN CAPITAL LETTER ILITIR MHÓR LAIDINE I
4/104A004ALATIN CAPITAL LETTER JLITIR MHÓR LAIDINE J
4/114B004BLATIN CAPITAL LETTER KLITIR MHÓR LAIDINE K
4/124C004CLATIN CAPITAL LETTER LLITIR MHÓR LAIDINE L
4/134D004DLATIN CAPITAL LETTER MLITIR MHÓR LAIDINE M
4/144E004ELATIN CAPITAL LETTER NLITIR MHÓR LAIDINE N
4/154F004FLATIN CAPITAL LETTER OLITIR MHÓR LAIDINE O
5/0500050LATIN CAPITAL LETTER PLITIR MHÓR LAIDINE P
5/1510051LATIN CAPITAL LETTER QLITIR MHÓR LAIDINE Q
5/2520052LATIN CAPITAL LETTER RLITIR MHÓR LAIDINE R
5/3530053LATIN CAPITAL LETTER SLITIR MHÓR LAIDINE S
5/4540054LATIN CAPITAL LETTER TLITIR MHÓR LAIDINE T
5/5550055LATIN CAPITAL LETTER ULITIR MHÓR LAIDINE U
5/6560056LATIN CAPITAL LETTER VLITIR MHÓR LAIDINE V
5/7570057LATIN CAPITAL LETTER WLITIR MHÓR LAIDINE W
5/8580058LATIN CAPITAL LETTER XLITIR MHÓR LAIDINE X
5/9590059LATIN CAPITAL LETTER YLITIR MHÓR LAIDINE Y
5/105A005ALATIN CAPITAL LETTER ZLITIR MHÓR LAIDINE Z
5/155F005FLOW LINELÍNE ÍSEAL
6/1610061LATIN SMALL LETTER ALITIR BHEAG LAIDINE A
6/2620062LATIN SMALL LETTER BLITIR BHEAG LAIDINE B
6/3630063LATIN SMALL LETTER CLITIR BHEAG LAIDINE C
6/4640064LATIN SMALL LETTER DLITIR BHEAG LAIDINE D
6/5650065LATIN SMALL LETTER ELITIR BHEAG LAIDINE E
6/6660066LATIN SMALL LETTER FLITIR BHEAG LAIDINE F
6/7670067LATIN SMALL LETTER GLITIR BHEAG LAIDINE G
6/8680068LATIN SMALL LETTER HLITIR BHEAG LAIDINE H
6/9690069LATIN SMALL LETTER ILITIR BHEAG LAIDINE I
6/106A006ALATIN SMALL LETTER JLITIR BHEAG LAIDINE J
6/116B006BLATIN SMALL LETTER KLITIR BHEAG LAIDINE K
6/126C006CLATIN SMALL LETTER LLITIR BHEAG LAIDINE L
6/136D006DLATIN SMALL LETTER MLITIR BHEAG LAIDINE M
6/146E006ELATIN SMALL LETTER NLITIR BHEAG LAIDINE N
6/156F006FLATIN SMALL LETTER OLITIR BHEAG LAIDINE O
7/0700070LATIN SMALL LETTER PLITIR BHEAG LAIDINE P
7/1710071LATIN SMALL LETTER QLITIR BHEAG LAIDINE Q
7/2720072LATIN SMALL LETTER RLITIR BHEAG LAIDINE R
7/3730073LATIN SMALL LETTER SLITIR BHEAG LAIDINE S
7/4740074LATIN SMALL LETTER TLITIR BHEAG LAIDINE T
7/5750075LATIN SMALL LETTER ULITIR BHEAG LAIDINE U
7/6760076LATIN SMALL LETTER VLITIR BHEAG LAIDINE V
7/7770077LATIN SMALL LETTER WLITIR BHEAG LAIDINE W
7/8780078LATIN SMALL LETTER XLITIR BHEAG LAIDINE X
7/9790079LATIN SMALL LETTER YLITIR BHEAG LAIDINE Y
7/107A007ALATIN SMALL LETTER ZLITIR BHEAG LAIDINE Z
7/157F007FDELETE (DEL)COMHARTHA DEALAITHE (DEL)

Table 1. The Irish 7-bit code table for English

Tábla 1. Tábla códála 7 ngiotán Éireannach an Bhéarla


Table 2. The Irish 7-bit code table for Irish Gaelic

Tábla 2. Tábla códála 7 ngiotán Éireannach Ghaeilge na hÉireann

Graphic representation of control characters follows ISO 2047:1975; the dark bordered-boxes show the national option exercised under Subclause 8.3 of ISO/IEC 646:1991.Tá léiriú grafach na gcarachtar smachta ag teacht le hISO 2047:1975; tá línte dubha timpeall ar charachtair a bhaineann leis an rogha náisiúnta a rinneadh faoi Fo-alt 8.3 de ISO/IEC 646:1991.

References (see Clause 2)

Tagairtí (féach Alt 2)

Normative references

Tagairtí normadacha

ISO/IEC standards publications

Foilsiúcháin a bhaineann le caighdeán ISO/IEC

ISO/IEC 646:1991 Information technology - ISO 7-bit coded character set for information interchangeISO/IEC 646:1991 Information technology - ISO 7-bit coded character set for information interchange
ISO 2047:1975 Information processing - Graphical representations for the control characters of the 7-bit coded character setISO 2047:1975 Information processing - Graphical representations for the control characters of the 7-bit coded character set
ISO/IEC 6429:1988 Control functions for ISO 7-bit and 8-bit coded character setsISO/IEC 6429:1988 Control functions for ISO 7-bit and 8-bit coded character sets

Informative reference

Tagairt mar eolas

BS 4730:1993 Specification for UK 7-bit coded characterBS 4730:1993 Specification for UK 7-bit coded character

Michael Everson, Evertype, Dublin, 2001-09-21