[Evertype]  Jean Eyre Home
 
 

Jean Eyre
Jane Eyre in West Frisian

Jane Eyre

By Charlotte Brontë

First edition, 2020. Translated into West Frisian by Jant van der Weg-Laverman. Illustrations by Edmund H. Garrett and E. M. Wimperis. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-275-7.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

Also available in Cornish and in Scots.


“Neat is fertrietliker as in stout bern,” begûn er, “foaral in stout famke. Witst wol wêr’t minne minsken hinnegean?”   “No sight so sad as that of a naughty child," he began, "especially a naughty little girl. Do you know where the wicked go after death?"
“Nei de hel,” wie myn flotte en otterdokse antwurd.   "They go to hell," was my ready and orthodox answer.
“En wat is de hel? Kinst my dat sizze?”   "And what is hell? Can you tell me that?"
“In kûle mei fjoer.”   "A pit full of fire."
“En soesto yn dy kûle falle wolle en dêr foar ivich baarne?”   "And should you like to fall into that pit, and to be burning there for ever?"
“Nee, menear.”   “No, sir.”
“Wat moatst dan dwaan om dêroan te ûntkommen?”   What must you do to avoid it?"
I thocht a meenit; ma repon, fin it did cam, misfittit him: “I maun keep in gweed health, an nae dee.”   Ik tocht even nei en doe’t ik myn antwurd joech, klonk dat nochal raar: “Ik moat sjen dat ik sûn bliuw en net dea gean.”
Brocklehurst
Dizze klassike coming-of-age roman ûndersiket de emoasjes en ûnderfiningen fan in jonge frou, fan har drege en ûngelokkige bernetiid, troch har groei nei folwoeksenens en har ûntdekking fan leafde foar de hear Rochester, de master fan Thornfield Hall. Yn it har eigen meitsjen fan ’e aksje—de fokus leit op ’e stadige ûntjouwing fan ’e morele en geastlike gefoelichheid fan Jane, en alle barrens wurde kleure troch in ferhege yntensiteit dy’t earder it domein fan poëzij wie—bringt Jane Eyre in radikale feroaring yn de keunst fan fiksje. Charlotte Brontë is de “earste his­toa­rikus fan it priveebewustwêzen” neamd en de literêre foarâlder fan skriuwers lykas Marcel Proust en James Joyce. De roman befettet eleminten fan sosjale krityk, mei yn ’e kearn in sterk gefoel fan kristlike moraal, en wurdt troch in soad beskôge as syn tiid foarút te wêzen, sjoen it yndividualistyske karakter fan Jane en de ferkenning fan de roman fan klassisme, seksualiteit, religy en proto-feminisme.


  This classic coming-of-age novel explores the the emotions and experiences of a young woman, from her difficult and abusive childhood, through her growth to adulthood and her discovery of love for Mr. Rochester, the master of Thornfield Hall. In its internalization of the action—the focus is on the gradual unfolding of Jane's moral and spiritual sensibility, and all the events are coloured by a heightened intensity that was previously the domain of poetry—Jane Eyre revolutionized the art of fiction. Charlotte Brontë has been called the “first historian of the private con­sciousness” and the literary ancestor of writers like Marcel Proust and James Joyce. The novel contains elements of social criticism, with a strong sense of Christian morality at its core, and is considered by many to be ahead of its time given the individualistic character of Jane and the novel’s exploration of classism, sexuality, religion, and proto-feminism.
 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Woodgrove, Dundee, DD2 1DR, Scotland, 2018-06-26

Copyright ©1993-2018 Evertype. All Rights Reserved