[Evertype]  Esperanto-English Dictionary • Esperanta-Angla Vortaro Home
 
 

Esperanto-English Dictionary • Esperanta-Angla Vortaro

Esperanto-English Dictionary

Compiled by Paul Denisowski

Edited by Michael Everson

First edition, 2012. Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-78201-006-7 (hardcover), price: €32.95, £28.95, $40.95. ISBN 978-1-78201-007-4 (paperback), price: €28.95, £24.95, $32.95.

Click on the book cover on the right to order the hardcover edition from Amazon.co.uk!

Click here to order the paperback edition from Amazon.co.uk!

If you are in North America, order the hardcover edition hardcover edition, or the paperback edition from Amazon.com!

Antaŭparolo al la eldono presita de 2012

 

Preface to the 2012 printed edition

Pluraj Esperantaj vortaroj ekzistas por anglaparolantoj, variante laŭ grandeco kaj kvalito. La Comprehensive English-Esperanto Dictionary de Peter Benson plenumas bone la esperojn de sia titolo; la English-Esperanto-English Dictionary de John C. Wells estas pli konciza sed montriĝas tre utila, kaj kompreneble havigas tradukajn ekvivalentojn en ambaŭ direktoj. La superba Esperanto-English Dictionary de Montagu Butler tro longe estas elĉerpita, kaj kvankam mi opinias ke nova eldono profitus de nova kompostado kun malpli da arbitraj mallongigoj, eĉ neŝanĝita represaĵo estus bonvena por multaj lernantoj. La malnova Esperanto-English Dictionary de Fleming Fulcher kaj Bernard Long estas certe utila, kaj enhavas iujn obskurajn vortojn kiuj ne troviĝas en Benson aŭ Wells. Multaj lernantoj eble nun denove malkovras la English-Esperanto Dictionary de John Charles O’Connor kaj Charles Frederic Hayes, nun kiam ĝi fariĝis havebla pere de Project Gutenberg.   Several Esperanto dictionaries exist for English-speakers, varying in size and quality. Peter Benson’s Comprehensive English-Esperanto Dictionary lives up to its title very well; John C. Wells’ English-Esperanto-English Dictionary is more concise but has proved to be very useful, and of course gives translation equivalents in both directions. Montagu Butler’s magnificent Esperanto-English Dictionary is too long out of print, and although I think that a new edition could benefit from new typesetting with fewer arbitrary abbrevia­tions, even an unchanged reprint would be welcomed by many learners. Fleming Fulcher and Bernard Long’s older Esperanto-English Dictionary is handy enough, and sports the odd obscure word not found in Benson or Wells. Many learners may now be rediscovering John Charles O’Connor and Charles Frederic Hayes’ English-Esperanto Dictionary now that it has been made available via Project Gutenberg.
Kompreneble la Plena Ilustrita Vortaro nun haveblas rete ĉe vortaro.net, sed la bezono por moderna Esperanta-angla vortaro restas akra por multaj esperantistoj. La Esperanto-English Dictionary de Paul Denisowski eble helpas plenigi parton de tiu bezono, almenaŭ surbaze de sia grandega amplekso. Dirinte tion, estus plej bone montri ambaŭ la fortojn kaj malfortojn de ĉi tiu vortaro, kaj klarigi kion ĝi faras kaj ne faras.   Of course the Plena Ilustrita Vortaro is now available online at vortaro.net, but the need for a modern Esperanto-to-English dictionary remains keen for many Esperantists. Paul Denisowski’s Esperanto-English Dictionary may help to fill a part of that need, on the basis of its sheer size alone. Having said that, it is best to point out both the strengths and the weaknesses of this dictionary, to make plain what it does and does not do.
Kion ĝi ja faras estas doni rapidan aliron al angla gloso por pli ol 52.000 kapvortoj. Kion ĝi ne faras estas proponi grandan kvanton da subtileco, rilate al parentezaj notoj pri la uzado aŭ preciza signifo de multaj el la tradukaj ekvivalentoj. Kiel Denisowski rimarkas en sia antaŭparolo al la reta eldono, la libro estis kompilita uzante jam ekzistantajn glosarojn kaj ankaŭ multajn glosarojn, kiujn li mem preparis. Kiel tia, la korpuso de espdic pli funkcias kiel glosaro ol kiel pli kompleksa speco de vortaro. Sed ĉar ĝi estis kompilita de glosaroj kreitaj de uzantoj, la vortaro enhavas vortojn kiuj eble ne troviĝas en pli malgrandaj vortaroj. Ĝi enhavas grandan nombron da sciencaj terminoj, ekzemple, precipe el la fakoj de medicino kaj matematiko.   What it does do is give quick access to an English gloss for over 52,000 headwords. What it doesn’t do is offer a huge amount of subtlety, in terms of parenthetical notes on the usage or precise meaning of many of the transla­tion equivalents. As Denisowski notes in his preface to the online edition, the book was compiled from existing glossaries as well as from many glossaries he himself prepared. As such, the espdic corpus functions more as a glossary than as a more complex kind of dictionary. But because it was compiled from user-created glossaries, the dictionary contains words which may not be found in smaller dictionaries. It contains a large number of scientific terms, for instance, especially from the fields of medicine and mathematics.
Iom da ripetado troviĝas en ĉi tiu vortaro, eble ĉar multaj el la vortoj enhavitaj estas neologismoj, anstataŭ vortoj oficialigitaj de la Akademio de Esperanto, tiel ke iliaj ortografio kaj morfologio ankoraŭ ne estas formale fiksitaj. Estas dividstrekitaj kunmetaĵoj, nedividstrekitaj kunmetaĵoj, kaj seninterrompaj kunmetaĵoj kun -a-o mankanta. Loknomoj aparte montras multan ortografian variadon. Bona ekzemplo estas ‘Saud-Arabio’, kiu aperas kiel Sauda Arabio, Sauda Arabujo, Saud-Arabio, Saud-arabujo, Saudiarabio, Saudi­arabujo, Saŭda Arabujo, kaj Saŭd-arabujo.   A certain amount of duplication is found in this dictionary, perhaps because many of the words it contains are neologisms, rather than words sanctioned by the Akademio de Esperanto, and so their spelling and morphology have not been formally established. There are hyphenated compounds, unhyphenated compounds, and run-on compounds with -a or -o omitted. Place-names in particular show a great deal of variability in spelling. A good example is ‘Saudi Arabia’, which appears as Sauda Arabio, Sauda Arabujo, Saud-Arabio, Saud-arabujo, Saudiarabio, Saudi­arabujo, Saŭda Arabujo, and Saŭd-arabujo.
Tia variado povus inspiri Esperantistajn vortaristojn normigi la terminologion por tiaj frazeroj. Valora aldono al la vortaro eble estos indiki vortojn kiuj estas inkluzivitaj en la PIV.   Such variation may inspire Esperantist lexicographers to standardize the terminology for such items. A valuable addition to the dictionary might be to indicate words which are included in the PIV.
Dum Paul Denisowski prizorgas sian retan espdic-korpuson, mi provos konservi la aktualecon de ĉi tiu vortaro, eldonante aldonojn kaj korektojn ĉe evertype.com/books/espdic-corrigenda.html. Preparante ĉi tiun eldonon, mi jam sendis al Paul pli ol 800 proponitajn aldonojn kaj korektojn de diversaj specoj, inkluzive de multaj korektoj de literumaj eraroj en la anglaj glosoj.   As Paul Denisowski maintains his online espdic corpus, I will attempt to keep this dictionary up-to-date, publishing additions and corrections at evertype.com/books/espdic-corrigenda.html. In preparing this edition I have already forwarded to Paul over 800 suggested additions and corrections of various kinds, including a large number of corrections to spelling errors in the English glosses.
Mia propra redakta praktiko estis sufiĉe minimuma. Mi klopodis normaligi la anglajn tradukojn laŭ ortografio oksforda, pro tio, ke la font­dosieroj enhavas ambaŭ britajn kaj usonajn literumojn por multaj vortoj. Mi alfabete ordigis strikte, do streketoj kaj punktoj estas ignoritaj en la ordigo: F-klefo aperas post fjordo kaj antaŭ flagaĵo, kaj k.t.p. aperas post ksisto kaj antaŭ Kualalumpuro. Frazoj konsistantaj el du aŭ pli da vortoj apartigitaj per spacoj ĝenerale estas kungrupigitaj en paragrafon kun kapvorto; ĉi tiuj paragrafoj kutime inkludas pluralojn kaj akuzativojn por substantivoj kaj adjektivoj, kaj tempojn kaj imperativojn por verboj. Derivaĵoj sekvas la kapvortajn formojn ene de iliaj paragrafoj, eĉ kvankam tio ne estas ĝustadire laŭ alfabeta ordo:   My own editorial practice has been fairly light-handed. I have endeavoured to normalize the English translations to Oxford spelling, since the source files present both British and American spellings for many words. I have alpha­betized strictly, so hyphens and full stops are ignored in sorting: F-klefo appears after fjordo and before flagaĵo, and k.t.p. appears after ksisto and before Kualalumpuro. Phrases consisting of two or more words separated by spaces have generally been concatenated into a paragraph with a headword; these paragraphs usually include plurals and accusa­tives for nouns and adjectives, and tenses and imperatives for verbs. The derived forms follow the headword forms within their paragraphs, even though this may not be strictly speaking alphabetical:
  • bona good, nice, OK, kind. bona ordo well-ordering. bonaj manieroj good manners. bonan matenon! good morning!
  • ekesti to arise, start to be. ekestis ventego a storm blew up.
  • sidiĝi to become seated, sit down. sidiĝu! sit down!
 
  • bona good, nice, OK, kind. bona ordo well-ordering. bonaj manieroj good manners. bonan matenon! good morning!
  • ekesti to arise, start to be. ekestis ventego a storm blew up.
  • sidiĝi to become seated, sit down. sidiĝu! sit down!
Mi volas esprimi mian dankemon al John C. Wells, kiu donis al mi sian permeson bazi la sekcion “Affixes” en la antaŭa materialo sur la sekcio “Affixes and Endings” en lia Concise Esperanto and English Dictionary. Lia prezentaĵo estas konciza kaj ekzakta, kaj mi ne povus fari ĝin pli bone.   I would like to express my gratitude to John C. Wells for giving me his permission to base the section “Affixes” in the front-matter on the “Affixes and Endings” section in his Concise Esperanto and English Dictionary. His presentation is concise and accurate, and I could not have done better.
Dankon mi ankaŭ ŝuldas al Patrick H. Wynne por lia provlegado de la antaŭa materialo kaj precipe por lia zorgado, ke la Dek Ses Reguloj estu prezentitaj ĝuste.   My thanks are also due to Patrick H. Wynne for reading through the front-matter and in particular for taking care that the Sixteen Rules had been presented correctly.
Fine mi ŝatus danki al la kompilinto, Paul Denisowski, pro la grandega kvanto de laborado kiun li faris, kaj pro sia grandanima kuraĝigo, ke mi havebligu tiun laboradon en presita formo. Mi fidas ke ĉi tiu libro montriĝos bonvena kaj utila ilo por studantoj de Esperanto.   Finally I would like to thank the compiler, Paul Denisowski, for the massive amount of work he has done, and for his generosity in encouraging me to make that work available in a printed form. I trust that this book will prove a welcome and useful tool for students of Esperanto.
Michael Everson
Vestporto, la 26-an de julio 2012
  Michael Everson
Westport, 26 July 2012


 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2011-02-25

Copyright ©1993-2011 Evertype. All Rights Reserved