[Evertype]  An interview with Michael Everson about Old Hungarian in the Magyar Demokrata Home
 
 

Interjú Michael Eversonnal a rovásírásról a Magyar Demokratában

Everson in Budapest
This article appeared in Magyar Demokrata, ‘The Hungarian Democrat’, vol. __, no. __, pp. 28–29, 2014-10-15. The interview was conducted in English and translated to Hungarian by Gábor Szakács.

Az ómagyar írás győzött: „A mi javaslatukban mindennek szilárd történelmi alapja van.“

 

Old Hungarian has prevailed: “All of the characters in the proposal have a strong historical basis.”

„Az ómagyar írás 2105 júniusában jelenik meg a Unicode rendszerben, a fejlesztési munka azonban már megkeddődhet, magam pedig a betűtípuskokon dolgozom“ – mondta a Demokratának Michael Everson, a világ írásrendszereinek szakértője.   “The old Hungarian writing in June 2015 will be published in the Unicode system, however, begin the development work, I'm working on the font,” Michael Everson, expert in the writing systems of the world, told the Democrat.
—Köszönöm segítségét, aminek következtében a rovásírást elfogadta „Old Hungarian” néven a Unicode Technikai Bizottság és az ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 nemzetközi szabványosítási munkacsoport. Eddigi munkája során volt más is, ami ilyen sokáig tartott?   —Thank you for helping to ensure that „Rovasíras” was accepted with the name „Old Hungarian” by the Unicode Technical Committee and the international standardization working group ISO/IEC JTC1/SC2/WG2. Is there any other script that you know of, which took so long to be successfully adopted?
—Mint tudja, eddigi munkám nagyobbrészt a történelmi és a modernkori kisebbségi írások támogatása volt. Némelyiket könnyű volt kódolni, másokat nehezebb. Néha a technikai nehézségek jelentenek akadályt, máskor a használó közösség részének vagy egészének a hozzáállása. Az ómagyar írás elfogadtatása bizony sokáig tartott, de a tanguté, a nusué, a főníciai, sőt, az egyiptomi hieroglifáké is.   —As you may know much of my work has been in support of minority scripts both historic and modern. Some have been easy to encode, others have been hard. Sometimes it is technical concerns which make it difficul to get a resolution, sometimes it has more to do with perception on the part of some or all of a user community. Old Hungarian took a long time. Tangut and Nushu and Phoenicaian also took a long time. So did Egyptian Hieroglyphs.
—Hány beadvány érkezett Magyarországról a bizottsághoz?   —How many proposals were sent from Hungary to the committee?
—14 előterjesztés érkezett a kódolási tárgyalás magyar résztvevőitől. Kilencet én adtam be Szelp Szabolccsal, kettőt Deborah Anderson, a Script Encoding Initiative (’Iráskódolási Kezdeményezés’) munkatársa, és két ad hoc (rögtönzött) bejelentést eredményezett az ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 csoport munkája.   —It appears that there were fourteen submissions from Hungarian participants in the encoding discussion. There were nine submissions from myself and Szabolcs Szelp, two submissions from Deborah Anderson of the Script Encoding Initiative, and two ad-hoc reports about the encoding coming out of ISO/IEC JTC1/SC2/WG2.
—Rokonszenvezett a bizottság ezekkel a beadványokkal?   —Were the committees sympathatic to these applications?
—A két technikai bizottság (a Unicode Technical Committee és ISO/IEC JTC1/SC2 kettes munkacsoportja) megvizsgálta az összes beadványt, hiszen ez a feladata. Az Ad Hoc Bizottsági jelentései azt mutatják, hogy a két fő rivális javaslatot egyenlő körültekintéssel vizsgálták meg. Ezek egyikéről kiderült, hogy magába foglalja a másikat, és a mindkettőben jelen levő karaktereket ítélték kódolásra érettebnek. Miután a bizottság megtárgyalta a javaslatokat, az Egyesített Javaslatot választotta, amit Szelp Szabolcs és én adtuk be.   —The two technical committees (the Unicode Technical Committee and Working Group 2 of ISO/IEC JTC1/SC2) examined all of the documents provided, which is the function of those committees. The Ad Hoc Committee reports show that the two main competing proposals were examined equally and fairly. One of the proposals was found to be a subset of the other, with the overlapping characters considered to be more mature for encoding. After the committees discusssed the proposal, they chose the Consolidated Proposal by myself and Szabolcs Szelp.
—Ha jól tudom, a beadványát ellenvetés nélkül fogadták el. Hogyan sikerült meggyőznie a bizottságot ilyen sikeresen?   —As I understand it, your proposal was accepted without any objection. How did you convince the committee so successfully?
—Javaslatunkban hansúlyoztuk, hogy a kódolás alapja a három elsődleges forrásanyag lenne, amely alapján összeállítanánk a neveket, glifákat és a karakterek sorrendjét. A másik javaslatban voltak olyan karakterek, amiket nemrég találtak ki, de senki nem használja őket, más karakterek mellett pedig nem volt meggyőző tudományos érv. A mi javaslatban lévő összes karakternek szilárd történelmi alapja van, a kisbetűket kivéve, amelyeket egyértelműen a 20. században találtak ki, de napjainkban nagyonis használatosak.   —In our proposal we stated that the basis for the encoding was to be the three primary source materials, which provided names, glyphs, and character ordering. In the competing proposal were proposed some characters which have been very recently invented, but are not used by anyone, and there were a number of characters which were argued for unscientifically and unconvincingly. All of the characters in the proposal have a strong historical basis—apart from the lower-case characters, which were clearly innovated in the 20th century, but which are certainly in use now.
—Kellett változtatnia a beadványán, mielőtt a bizottságok elfogadták? Vagy minden változatlan maradt?   —Did you have to make modifications to your proposal before it was accepted by the committees? Or did the proposal remain unchanged?
—Olykor a karakternevekben és sorrendiségben javasoltunk némi változtatást azért, hogy konszenzusra jussunk. A 2012-es javaslat valóban különbözik a 2008-astól és az én igen régi, 1998-as javaslatomtól.   —At various times some change in character names and sorting order was proposed in order to try to work towards consensus. Certainly the 2012 proposal does differ from the 2008 proposal, or indeed from my very old 1998 proposal.
—Mikortól használható a gyakorlatban az elfogadott szabvány?   —When will the standard be ready for use?
—Az összes technikai szavazás lezajlott, így kódrendszer most már végleges. Nem tudom biztosan, hogy mi lesz az Nemzetközi Szabványügyi Testület szavazásának végső, hivatalos időpontja, de nincs messze. Az ómagyar íras 2015 júniusában jelenik meg a Unicode rendszerben, de a fejlesztési munka már megkezdődhet. Én már el is kezdtem dolgozni a betűtípusokon.   —The script has passed all of the technical ballots, so what is in the code chart is now stable. I am not sure exactly what the official final date for the ISO approval ballot is, but it is very soon now. Old Hungarian will be published in Unicode formally in June 2015. But development work can already begin. I have done some font work already.
—Mi történik, ha valaki a nem elfogadott alakot használja és terjeszti a jövőben? Ilyenkor mi a teendő? Szankcionálni lehet?   —What happens if someone uses and distributes fonts or texts in a non-standard form in the future? In that case what is to be done? Are there any sanctions?
—Senki nem szankcionálhatja a szabványtól való eltérést, de a szabvány az ómagyar írás használóinak érdekében jött létre. Ha egy alkalmazás nem igazodik a szabványhoz, az egyszerűen nem szolgálja a szélesebb közösség érdekét.   —There isn’t anyone who can impose „sanctions” for non-conformance to the standard. But the standard exists for the benefit of users of the Old Hungarian script. If an implementation is does not conform to the standard, it simply does not serve the wider community.
—Bár magyarok kérték fel a Szondi Miklós által összehívott solti értekezleten, az Ön által készített szabványt mégis támadta egy csoport, mondván, hogy amerikai, ezért a megoldása „idegen”.   —Although you were invited to submit a proposal by Hungarians at the conference assembled in Solt by Miklós Szondi, still your proposal was attacked by a group claiming that because you are American, your solution is „foreign”.
—Az általam írt javaslatok a legerősebb és legfontosabb forrásokon alapulnak. Ezek a Nikolsburgi Ábécé, a Marsigli Rúnanaptár és Telegdi János Rudimentája. Ezek mellé vettünk néhány XX. századi kiterjesztést, amit Forrai Sándor népszerűsített és amit széles körben használnak is. Volt egy amatőr csoport Magyarországon, amelyik sok új betűt szeretett volna feltalálni, de sajnos az érveik nem voltak meggyőzőek. Egy részét láttam annak, amit a világhálón mondtak rólam. Többségük ostobaság. Tény, hogy Amerikában születtem, és 26 éves koromban áttelepültem Írországba. Nem gondolom azonban, hogy ez bármilyen támadásra okot adna. Az írásrendszerek szakértője vagyok, és sok írás kódolásában részt vettem. Ez a jártasság értékes, és örülök, hogy ezzel hozzá tudtam járulni az ómagyar írás kódolásához. Sajnos nem tudtam részt venni a Szondi Miklós által szervezett konferencián.   —The proposals I wrote were based on the strongest and most important source documents: the Alphabet of Nikolsburg, the Runic Calendar of Marsigli, and the Rudimenta of János Telegdi. To those we added some 20th-century extensions popularized by Sandor Forrai, which are in wide use. There was a group of enthusiasts in Hungary who wanted to invent a great many characters, but unfortunately their arguments were not compelling. I have seen some of the things they said about me on the internet. Many of those things are very silly indeed. It’s true that I was born in America and emigrated to Ireland when I was 26. I don’t see that this is any reason to attack a person. I’m an expert in writing systems, and have worked to encode many of them. Those skills are valuable, and I am happy I was able to use them to help to encode Old Hungarian. Unfortunately I was not able to attend the conference organize dy Miklós Szondi.
—Mások azt mondták, hogy az igazi magyar szabvány indokolja Friedrich Klára hipotézisét, mely szerint az alaki hasonlóság alapján feltételezhetők a Tordos-Vinča időszak jelei és a magyar rovásírás folytonossága. Erről mi a véleményed?   —Other people have said that the real Hungarian standard confirms Klára Friedrich’s hypothesis that formal similarities suggest continuity between the signs of the Tordos-Vinča period and the period of Old Hungarian runic writing. What’s your opinion about this?
—Marija Gimbutasszal dolgoztam, akit nagyon érdekeltek a kárpát-medencei jelek. Ezeket mindig „előírásnak” nevezte, és tudta, hogy ha nyelvi tartalmuk volt is, azt lehetetlen megismerni. A Tordos-Vinča időszakban beszélt nyelv nem volt sem indoeurópai, sem uráli, és lehetlen megmondani, egyáltalán hova tartozott. Ha egy írás nincs megfejtve és nem ismert, akkor nem lehet tudományos alapon kapcsolatot feltételezni a Krisztus előtti évezredek és a kora középkor között, a glifák a felületes hasonlóságaitól eltekintve. Eddigi kutatásaim alapján nem találtam arra utaló jelet, hogy ómagyar írás a Kárpát-medencében született volna. Mind a glifák szerkezetebol, mind a fonetikai kapcsolatokbol világosan látszik, hogy az Ótörökkel áll kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a nagy arámi íráscsalád tagja.   —I worked with Marija Gimbutas who was interested in the Carpathian symbols. She always called the Carpathian symbols „proto-writing”, and she knew that if they had linguistic content that it was impossible to know what it was. The language spoken in the Tordos-Vinča period was neither Indo-European nor Uralic and we have no way of knowing what kind of language it was. If a script is not deciphered or known, then there is no way to make a valid scientific connection from thousands of years BCE to the early Middle Ages apart from superficial glyph resemblances. From what I have studied, I do not believe that there is any evidence to suggest that the Old Hungarian script is indigenous to the Carpathian basin. In both glyph structure and phonetic relationships it seems clear that it is related to Old Turkic, which means that it is one of the members of the great Aramaic family of scripts.
—Miért kezdett el foglalkozni a magyar rovásírás Unicode-kódolásával? Van bármilyen sajátos oka, amiért a magyar kultúrát kedveli?   —Why did you start to encode the Hungarian runic script in Unicode? Is there any particular reason why you like Hungarian culture?
—Az omagyar íras már akkor bámulatba ejtett, amikor először talalkoztam vele. Rovasiras, ami azt jelenti, hogy a germán rúnák írására hasonlít, a két írás fejlődéstortenete azonban nagyon is eltérő. Fontos szamomra, hogy világ írásait kódolják, beleértve az Európában történelmileg fontosakat. Ezért segítettem az Ogham, a rúnairas, oitalikus, opermi és most az omagyar íras esetében. Úgy vélem, hogy a kódolt írások legfontosabb haszna a nyelv és a történelmi dokumentumok tanulmányozása – de az omagyar írás modern magyar reneszánsza, például a munka, amit Friedrich Kláraval a fiatalok közott vegez, nagyon izgalmas és inspiralo.   —I was fascinated by Old Hungarian the first time I learned about it. It’s runiform, which means it shares shapes with scripts like the Germanic Runes, but the development of the two scripts was very different indeed. It is important to me that the scripts of the world are encoded, including scripts which were historically important in Europe. So I have helped work on Ogham, Runic, Old Italic, Old Permic, and now Old Hungarian. I think the most important use of these encoded scripts is the study of the language and text of the historical documents—but the renaissance of use in modern Hungary of the Old Hungarian script, for instance in the work you and Klára Friedrich do with young people, is very exciting and inspiring indeed.
—Egyesek azt állították, hogy az „Old Hungarian” kifejezés kihaltat jelent magyarul. Pedig a „my old lady” az angolban sem elhunytat jelent, hanem egy korábbi barátnőt, aki élhet is. A híres archeológus, Maria Gimbutas szintén az „Old Europe” („a régi Európa”), a 17. században élt magyar tudós, Bél Mátyás pedig az „alt ungarisch” kifejezést használta németül.   —Some people alleged that the expression „Old Hungarian” means „died-out Hungarian”. But in English „my old lady” does not mean a deceased girlfriend but a previous girlfriend, who might still be alive. The famous archeologist Maria Gimbutas used the term „Old Europe”, too, and in the 17th century the Hungarian scholar Mátyás Bél used the expression „Altungarisch” in German.
—Attól tartok, hogy bizonyos, az omagyar iras beemelesevel kapcsolatos tevekenysegek nem technikaiak vagy tudomanyosak voltak, hanem nacionalista és politikai szempontokon alapultak, amelyeknek semmi köze egy történelmi írásrendszerhez.   —I’m afraid that some of the activities involved around the encoding of the Old Hungarian script were not technical and scientific, but rather based on nationalistic and political concerns—which have nothing to do with a historical writing system. There were arguments made about the meaning of the word „old” which had more to do with ideological concerns than with facts.
—Angolul és németül ezt az írást Old Hungarian-nek nevezzük, mert olyan írás, amelyet valaha emberek használtak – nem tudjuk, hogy mennyien, bár azt tudjuk, hogy Európában ebben az időszakában a legtöbben nem volt írástudók. A „New Hungarian” írás a latin. Az „Old Hungarian” rovasírás, amelyet Közép-Ázsiából hoztak Magyarországra, es amely elég nyilvánvalóan az otorokkel állt kozeli kapcsolatban. Az „elég nyilvánvaló” kifejezést szó szerint értem: a nyelvtudománybnak koszonhetoem képesek vagyunk meghatarozni az írásrendszerek közötti kapcsolatot, es az otorok es az omagar kozott sok a hasonlosag. Kulonosen izgalmasak az omagyar-beli prenazalis massalhangzo-ujitasok, amelyek rendszeres fonémikus analízist mutatnak. Ez igen kifinomult, és a magyarok büszkék lehetnek ra.   —In English and German we call the script „Old Hungarian” because it is a script which was used by some people—we don’t know by how many, though we know that at that period of time throughout Europe most people were not literate. The „New Hungarian” script is Latin. The „Old Hungarian” script is the runiform script which was brought into Hungary from Central Asia, and which is pretty obviously closely related to Old Turkic. And by „pretty obviously” I do mean it: in the science of linguistics we are able to determine relationships between writing systems, and there are many features in common to both Old Turkic and Old Hungarian. The fascinating thing is that there are innovations in Old Hungarian regarding prenasalized consonants which show a systematic phonemic analysis. This is very sophisticated, and something which Hungarians should be proud of.
—Hogy minek nevezik ezt az írást az Önök nyelvén, Önökön múlik. Angolul – és ez áll a nemzetközi szabványban – „Old Hungarian” a neve.   —Whatever you want to call the script in your language is up to you. In English—and in the international standard—the name is Old Hungarian.
—Magyarországon az iskolák a rovásírást taníthatják néhány órában. A Unicode bizottság döntése óta még több iskola teheti ezt, ami akár a nemzetközi elfogadás valódi sikerének is tekinthető.   —In Hungarian schools the Old Hungarian script can be taught in a couple of hours. Since the Unicode committee’s decision more schools are able to teach it, which could be seen as the real success of the adoption of Old Hungarian into the international standard.
—Ennek nagyon orulok. Ide kapcsolodik, hogy kiadtam Lewis Carroll Alice’s Adventures in Wonderland című könyvét Szilágyi Anikó nagyszerű magyar fordításában Aliz kalandjai Csodaországban címmel (Evertype, ISBN 978-1-78201-034-0). Tervezem, hogy kiadom omagyar írással is.   —That pleases me very much. You might be interested to learn that I have published Lewis Carroll’s book Alice’s Adventures in Wonderland in a splendid Hungarian translation by Anikó Szilágyi, Aliz kalandjai Csodaországban (Evertype, ISBN 978-1-78201-034-0). I am planning to publish a version of this in Old Hungarian script!

Michael Everson

  • 1963-ban született Philadelphiában.
  • 1989-ben írországba települt, 12 évig Dublinban élt, majd Nyugat-Írországban.
  • Iskolái: A University of Arizona, University of California Los Angeles, University College Dublin.
  • Képesítése: A világ írásrendszereinek kódolási szakértője.
  • Célja: A világ összes írásrendszerének begyűjtése az Egyetemes Karakterkészletbe.
 

Michael Everson

  • In 1963 he was born [near] Philadelphia.
  • In 1989 he moved to Ireland where lived for 12 years in Dublin, then in the west of Ireland.
  • His schools: University of Arizona, University of California Los Angeles, University College Dublin.
  • His profession: Expert of the encoding of the world’s writing systems.
  • His goal: To have all characters of the world's every writing system encoded in the Universal Character set.

Ékezetek és más csodák

A Unicode az Egyetemes Karakterkészlet (Universal Character Set, UCS) hétköznapi neve, amit az ISO/IEC 10646-os nemzetközi szabvány ír le. Jelentőségét az adja, hogy a világ minden nyelvének ábécéit, betűit magába foglalja, és a számitógépekben egységes rendszer keretében leképezhetővé teszi. Magyar számítógép-felhasználók még emlékezhetnek azokra az időkre, amikor az „ő” és „ű” betűk időnként helytelenül jelentek meg, hullámvonallal vagy kalapos ékezettel. A Unicode rendszer terjedésével ilyen hibák nélkül cserélhetünk adatokat, függetlenül attól a nyelvtől vagy számítógépes rendszertől, amelyet éppen használunk.
 

Diacritics and other miraculous things

"Unicode" is the everyday name of the Universal Character Set (UCS), which is defined by the international standard ISO/IEC 10646. Its importance stems from the fact that it includes all alphabets, all the characters of all the languages of the world and enables their representation in computers. Hungarian users might still remember the times when the letters ő and ű were sometimes incorrectly displayed with a tilde or a circumflex. With the spread of the Unicode system we can exchange data without such errors, independently of the language or [operating] system we are using.

 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2008-08-16

Copyright ©1993-2008 Evertype. All Rights Reserved