Nov 30

Evertype is pleased to announce the publication of a new edition of the translation by Emily Nonnen of Alice’s Adventures in Wonderland in Swedish. It had previously been out of print since 1870.


From the introduction:

Lewis Carroll är en pseudonym: Charles Lutwidge Dodgson var författarens riktiga namn, och han var föreläsare i matematik i Christ Church i Oxford. Dodgson påbörjade berättelsen den 4 juli 1862 under en roddbåtstur på Themsen i Oxford tillsammans med pastorn Robinson Duckworth, med Alice Liddel (tio år gammal), dotter till dekanen vid Christ Church, och med hennes två systrar, Lorina (tretton år gammal), och Edith (åtta år gammal). Som framkommer av dikten i början av boken bad de tre flickorna Dodgson om en saga, och till att börja med motvilligt började han så berätta den första versionen av berättelsen för dem. Det finns många halvt dolda anspelningar på de fem genom hela boken, som till slut gavs ut 1865.

Denna bok erbjuder den moderna läsaren en nyutgåva av den första översättningen till svenska. Som den tredje översättningen någonsin av Alice till något språk utgavs Emily Nonnens översättning från 1870 ursprungligen i den stavning som var gällande under 1800-talet. Till denna utgåva har stavningen moderniserats, i enlighet med modern ortografi.

Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author’s real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Thames in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the begin ning of the book, the three girls asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the .story to them. There are many half-hidden references made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865

This book is a new edition of the first translation into Swedish, presented for the modern reader. The third translation of Alice into any language, Emily Nonnen’s 1870 version was originally published in a spelling typical of the nineteenth century. In preparing this edition, the spelling has been modernized according to the rules of current Swedish orthography.

preload preload preload